สวดมนต์แบบสั้นก่อนนอน ไม่ต้องพึ่งโชค

สวดมนต์แบบสั้นก่อนนอน ไม่ต้องพึ่งโชค

การสวดมนต์เป็นสิ่งที่เราได้รู้และเราได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน สวดมนต์ทั้งในตอนเช้าหรือก่อนการเข้านอน นอนหลับไปได้อย่างสบายใจ หลายคนคงได้ยินมาแล้วว่าการสวดมนต์นั้น จะช่วยทำให้จิตใจของเราเกิดเป็นความสงบสุข มีจิตใจที่ดี ใจเย็นลง สวดมนต์แล้วนอนหลับไปได้อย่างสบายใจ ตื่นเช้ามาวันใหม่พร้อมกับความสดใส

เป็นการสะสมก ร ร มดี สะสมเอาไว้ในตัว สร้างแต่สิ่งที่ดีๆจะเกิดเป็นสุขแก่ผู้ที่สวด สวดแล้วจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก การใช้ชีวิตก็จะดียิ่งขึ้นไป

บทสวดมนต์แบบสั้นก่อนเข้านอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสัง โ ฆ สัง ฆั ง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธ ร ร ม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพร ะสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบ ร มส า รี ริกะ ธ า ตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
บทสวดมนต์แบบสั้นๆนี้ จะง่ายต่อการจดจำ หากจำไม่ได้ ก็ให้เก็บเอาไว้แล้วนำขึ้นมาดูในระหว่างท่องสวดได้ สวดเป็นประจำในทุกๆวันจะดี กับตนเอง พระรั ก ษ าและมี เ ท ว ดาคอยคุ้มครอง

คำแผ่ เ ม ต ตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ย าบ า ท เบียด เบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุ ข ใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่ส ร ร พ สัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ลา จากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยา บ า ท เบียด เบียน ซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ธ ร ร มะเลือกที่จะรักษาผู้ที่ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี ปฏิบัติตนไปในทิศทางที่ดีขอให้ทุกๆท่านที่ได้สวดมนต์นี้เป็นการเสริมสร้างความเป็น สิ ริม ง ค ลให้กับชีวิตของตัวคุณเองและครอบครัว เพื่อที่จะมีความรุ่งเรือง มีสติมีสมาธิในการใช้ชีวิตในการ ดำเนินชีวิตในทุกวัน และการสวดมนต์นี้ยังเป็นการสะสมบุญให้กับตนเอง ได้บุญมาก

เรียบเรียงโดย : hostingrc

ขอขอบคุณ : Postsara, หนังสือสวดมนต์ก่อนนอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *