สวดตอนช่วงเช้าพร้อมคำแผ่เมตตา สั้นๆ 5 นาที

สวดตอนช่วงเช้าพร้อมคำแผ่เมตตา สั้นๆ 5 นาที

บทสวดมนต์ตอนเช้าที่ทุกๆท่านสามารถที่จะเก็บเอาไว้สวดได้ในเวลาเช้า เป็นบทสวดมนต์สั้นเพียง 5 นาที ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีได้ ให้เรามีการใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความไม่ประ มาท ทั้งยังเป็นการสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเป็นสิริ มง คลให้กับตัวเราเอง คนในครอบครัวและคนรอบข้าง ใช้เวลา 5-10 นาที โดยหลังจากที่เราได้สวดมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั่งสมาธิ ตั้งจิตตั้งใจเพื่อการมีจิตใจที่สงบ มีการดำเนินชีวิตที่ดีในทุกๆย่างก้าว

เริ่มต้นบทสวด

กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

บทสวดมนต์ นมัสการบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสา ระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ สุ ร าเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ย า บาท เบียด เบียน

อะหัง อะนีโ ฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รัก ษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พ ย า บาท เบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ​

การทำบุญนั้นล้วนมี ด้วยกันอย่างหลายรูปแบบ หลายๆท่านนิยมเข้าวัดเข้าวาใส่บาตรถวายสังฆทาน หรือการช่วย เหลือผู้อื่นคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในทุกที่และทุกเวลา และการคิดดีทำดี ก็เป็นบุญที่เราสามารถทำได้และให้ผลที่ดี กับชีวิตของเราด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : samunpraibann

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *