สวด 5 นาทีก่อนนอน เทวดาคุ้มครอง รับโชค รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

สวด 5 นาทีก่อนนอน เทวดาคุ้มครอง รับโชค รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

วิถีของคนบ้ า นเราที่ได้มีมาตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามกันมา และตามคำบอกเล่าของคนโบราณนั้นได้มีการกล่าวเอาไว้ว่าการสวดมนต์อยู่เป็นประจำจะเป็นวิธีที่จะช่วยเสริมบุญบารมีช่วยหนุนนำชีวิตให้มีความเจริญ มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไป

มีจิตใจที่สูงขึ้น มองโลกในแง่บวก ช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นได้พบความสุขใช้ชีวิตในปัจจุบันได้มีความสุข ทั้งยังมีความเชื่อว่าการสวดมนต์การภาวนานั้นการทำแต่ความดีจะทำให้ชีวิตดีมากยิ่งขึ้นไป

บทสวดสั้นๆก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำหมั่นสวดทุกวันดีต่อใจพระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุ ๆ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพย า บาท เบียด เบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตา ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยา บ า ทเบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านสวดบทสวดมนต์นี้ทุกๆ เช้า หรือก่อนนอน เพื่อเป็นสิริมง คลแก่ชีวิตเพื่อความรุ่งเรื่อง มีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต ขอให้ท่านเก็บบทสวนมนต์นี้ให้ผู้อื่นเห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก สาธุ

ผลอานิสงค์จากการสวดมนต์ครั้งนี้

– การสวดมนต์อยู่เป็นประจำนั้นถ้าเกิดเป็นบุญกุศลที่เราได้จากการสวดมนต์ จากการแผ่เมตตา ย่อมทำให้เกิดอนิสงค์บุญเกิดขึ้น

– ผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปก ปักรัก ษาและคุ้มครอง เพราะตัวท่านเองเป็นผู้สร้างความดีและเผื่อแผ่คุณความดีให้กับผู้อื่น

– สร้างสิริมง คลให้กับตนเองและคนในครอบครัว สิ่งที่ไม่ดีจะหายไปจะพบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามา

– เกิดผลที่ดีต่อร่างกาย ผู้ที่สวดมนต์ อยู่เป็นประจำนั้นทางการแพทย์สมัยใหม่ได้มีการรับรองออกมาว่าผู้ที่สวดมนต์ทำให้เกิดเป็นความสุขได้ดีในจิตใจ ร่างกายมีส า รความสุขออกมา ร่างกายจะแข็งแรง ใบหน้าจะดูสดใส อายุยืนยาว

– เป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทพเทวดาและด ว งจิตวิญ ญาณทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นพรมเทพเทวดา สรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทสวดนั้นจะพบกับความเย็นสบาย คลายความทุ ก ข์ ทำให้นิยมชมชอบคนที่สวดมนต์ด้วยและจะช่วยในการปก ป้องรัก ษาคนที่สวดมนต์

พบความสุขกันถ้วนหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *